Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysVuoden vaihteessa muutoksia verotuksessaVuoden vaihteessa verotuksessa tapahtuu rutkasti muutoksia. Tuloverotus kevenee, pääomatulovero nousee ja kaikki pankkitalletusten korot muuttuvat ensi kesäkuussa veronalaiseksi tuloksi.


 • Vuoden 2000 veroasteikkolaki
Vuoden 2000 tuloveroasteikko lievenee tämän vuoden asteikkoon verrattuna. Tulorajoja on lievennetty 1 prosentilla kaikissa tuloluokissa. Varallisuusveron ja yhteisöjen varallisuusveron määrä pysyy ennallaan.

 • Pääomaveroprosentti nousee
Pääomatulojen sekä yhteisön ja yhteisetuuden tuloveroprosentti on 29 vuodelta 2000 toimitettavasta verotuksesta alkaen. Muutos koskee myös mm. korkotulon lähdeveroa sekä rajoitetusti verovelvollisia.
 • Yhteisöveron jako-osuuksien muutokset
Yhteisöveron veronsaajaryhmien jako-osuudet muuttuvat pysyvästi siten, että valtion osuus on 61,12, kuntien 37,25 ja seurakuntien 1,63 prosenttia. Jako-osuuksia sovelletaan verovuodesta 2001.

Verovuonna 2000 sovelletaan valtion ja kuntien osalta väliaikaisia jako-osuuksia siten, että valtion osuus on 61,98 prosenttia ja kuntien osuus 36,39.

 • Pankkitalletusten korot
Kaikki pankkitalletusten korot ovat veronalaista tuloa 1.6.2000 alkaen. Korkoja verotetaan korkotulon lähdeverotuksen mukaisesti eli veron määrä on 29 prosenttia.

 • Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut
Vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen täysimääräistä verovähennysoikeutta on tiukennettu.

Vakuutuksen, joka on otettu 23.6.1999 jälkeen, täysimääräisen vähennysoikeuden edellytyksenä on, että vakuutettu siirtyy eläkkeelle aikaisintaan 60 vuotta täytettyään ja enimmäiseläketaso muodostuu 60 prosentiksi.

Ennen 1.1.1992 otettujen yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutukseen sisältyvä verotuki säilyy nykyisellään.

Puoliso voi vähentää ansiotuloistaan täysimääräisenä toisen puolison eläkevakuutusmaksuja enintään 15 000 markkaa vuodessa vuodelta 2000 toimitettavasta verotuksesta alkaen.

 • Kotitaloustyön väliaikainen verotuki
Kotitalouksien väliaikaista työllistämisen verotukea Etelä-Suomen, Oulun ja Lapin lääneissä jatketaan vuodella eli vuoden 2000 loppuun.

Valtion tuloverosta tehtävä vähennys voidaan tehdä yksityisen kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön sekä asunnon kunnossapito- tai perusparannustyön perusteella.

 • Tuloverolain muita muutoksia
Vuoden 1993 pääomaverouudistukseen liittyneestä ylimääräisestä korkovähennyksestä luovutaan vuodelta 2000 toimitettavasta verotuksesta alkaen. Vähennys säädettiin korvaamaan asunto- ja opintolainojen verovähennyksessä tapahtunutta muutosta.

Jos puolisolla on ollut vuonna 1996 oikeus yksinäisen eläketulovähennykseen, puolisona verotettavalle verovelvolliselle myönnetään yksinäisen eläketulovähennys myös siinä tapauksessa, että verovelvollisen ansiotulot, vaikkapa satunnaisien tulojen vuoksi, ovat estäneet eläketulovähennyksen saamisen.

Vähennys myönnetään takautuvasti verovuodesta 1997 alkaen. Jos verohallinto ei oma-aloitteisesti oikaise verotusta, oikaisua voi hakea myös itse.

Oman asunnon luovutustappion voi vähentää vuodelta 2000 toimitettavasta verotuksesta alkaen, jos asunnosta saatu luovutusvoittokin olisi ollut veronalaista.

Ulkomailla tehdystä työstä saadun palkan verovapautta, ns. kuuden kuukauden sääntöä, jatketaan vuoden 2000 loppuun.

 • Yritysverotus
Suomalaisen yhtiön ulkomaiselta tytäryhtiötä saamien ja edelleen ulkomaisille osakkailleen jakamien osinkojen kansainvälistä kaksinkertaista verotusta koskevia säännöksiä on lievennetty.

Lievennettyjä säännöksiä sovelletaan sellaisessa verosopimusvaltiossa asuvan yhteisön jakamaan osinkoon, jossa yhteisöjen tulovero ei olennaisesti eroa Suomessa suoritettavasta verosta. Lakia sovelletaan vuodelta 2000 toimitettavasta verotuksesta alkaen.

Jäämaksuluokkavähennyksen voi tehdä Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta vuosina 1999 ja 2000 tilattujen, vähintään 100 rekisteritonnin jäävahvisteisten alusten perusteella.

 • Arvonlisäverolaki
Sijoituskulta vapautetaan arvonlisäverosta siihen sovellettavan erityisjärjestelmän puitteissa.

Vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävää vapautusta arvonlisäveron suorittamisesta jatketaan vuoden 2000 loppuun.

 • Valmisteverotus
Irtotupakan verotuksen muutos vuoden alusta nostaa savukkeiksi käärittävän tupakan hintaa noin 7 % ja piippu- ja savuketupakan hintaa noin 4 %.

 • Kiinteistöverotus
Kiinteistöverotuksen vähimmäisveroprosentteja on nostettu siten, että yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,50-1,00. Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti on 0,22-0,50.

Rakentamattomalle rakennuspaikalle kunta voi määrätä korotetun veron vuodesta 2001 alkaen. Veroprosentti voi olla 1,00-3,00.

Jos kiinteää omaisuutta on luovutettu kunnalle 1.10.1999-30.6.2000, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ei ole tuloverotuksessa veronalaista tuloa.

 • Peruskorko 3,5 prosenttia
Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 3,5 prosenttia tammikuun 1. päivästä alkaen vuoden 2000 kesäkuun loppuun asti.

Kahdesti vuodessa laskettava peruskorko määräytyy vahvistamista edeltävien kolmen kuukauden aikana julkaistun 12 kuukauden markkinakoron keskiarvon mukaisesti. Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron prosenttiyksikön neljäsosan tarkkuudella.

 • Viivästyskorko 10 prosenttia
Uudeksi viivästyskoron viitekoroksi valtiovarainministeriö on vahvistanut 3 prosenttia. Vuonna 2000 käytössä oleva yleinen viivästyskorko on siten 10 prosenttia, joka on viitekorko plus 7 prosenttia.

Vuosittain laskettava viitekorko määräytyy kolmen kuukauden markkinakoron kehityksen vuosikeskiarvon mukaisesti. Valtiovarainministeriö vahvistaa viitekoron prosenttiyksikön tarkkuudella vuosittain joulukuussa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

 • Asuntorahoitukseen erikoistuvien pankkien perustaminen mahdollista
Uuden kiinnitysluottopankkilain mukaan on mahdollista perustaa erityisiä kiinnitysluottopankkeja, jotka joukkovelkakirjalainoilla hankituista varoista voivat myöntää luottoja yleisölle pääasiassa asunto- tai kiinteistövakuutta vastaan.

Kiinnitysluottopankin liiketoiminta rajoitetaan vain sellaisten luottojen myöntämiseen, joiden vakuutena on asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeita, asumisoikeus tai kiinteistökiinnitys.

Kiinnitysluottopankki voi myös myöntää luottoja julkisyhteisölle tai julkisyhteisön antamaa vakuutta vastaan.

 • Eläkerahaston kasvu turvataan lailla
Uuden lain mukaan valtion eläkerahaston kasvu turvataan supistamalla vuosittain rahastosta valtion budjettiin tehtävän siirron enimmäismäärä nykyisestä 3/4:sta eläkemenosta 1/3:aan.

Vuoden 2006 jälkeen yläraja nostetaan puoleen eläkemenosta. Vuonna 2010 on rahastoituna oltava määrä, joka vastaa puoltatoista kertaa valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvan henkilöstön palkkasummaa edellisenä vuonna.

Eläkerahaston tärkeimpänä tarkoituksena on koota varoja, joiden avulla suurten ikäluokkien eläkkeiden kustannusrasitusta voidaan tasata eläkemenon huippuvuosina rahastoa purkamalla.

Valtion eläkerahasto toimii jatkossakin valtiokonttorin hoidossa, mutta toimivaltaisena organisaationa, jolla on selkeästi määritelty toimivalta päättää rahastoituvien varojen sijoittamisesta.

Rahasto toimii omissa nimissään, vaikka varat viime kädessä ovatkin valtion. Näin esimerkiksi sijoitusmarkkinoilla rahastoa ei rinnasteta tarpeettoman voimakkaasti valtioon.

Rahaston johtokunta ohjaa rahaston sijoitustoimintaa ja vastaa rahastosta sekä laatii sijoitussuunnitelman. Myös työnantajan eläkemaksuun liittyviä asioita käsitellään johtokunnassa ennen kuin valtiokonttori tekee niistä päätöksiä.

Vakuutusvalvontavirasto alkaa analysoida ja valvoa rahaston sijoitustoiminnan riskejä ja niiden hallintajärjestelmiä. Valtiovarainministeriö valvoo jatkossakin eläkerahaston toimintaa muun muassa vahvistamalla tilinpäätöksen.

Rahastolla on myös tilintarkastajat nykyiseen tapaan ja se on edelleen valtiontalouden tarkastusviraston valvonnan alainen.

IA
31.12.1999


Politiikka -sivulle